Contrastive Imitation Learning for Language-guided Multi-Task Robotic Manipulation

Teli Ma     Jiaming Zhou     Zifan Wang     Ronghe Qiu     Junwei Liang